About us

About us
Goal Inter Education ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศแคนาดา
Study in Canada
About us
Goal Inter Education ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศแคนาดา
Study in Canada
About us
Goal Inter Education ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศแคนาดา
Study in Canada

Goal Inter Education

About us

“โกอินเตอร์อย่างมีเป้าหมาย ต้องไปกับ Goal Inter”

บริษัท โกล อินเตอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Goal Inter Education Co., Ltd) ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศแคนาดาโดยผู้ที่มีประสบการณ์จริงในประเทศแคนาดา การแนะแนวของเราเน้นการบริการที่จริงใจ เราช่วยหาช่องทางให้นักเรียนมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเพราะเราเข้าใจดีว่าผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่แล้วในการส่งบุตรหลานเรียนต่อต่างประเทศ เราไม่คิดค่าดำเนินการเพราะเราเป็นตัวแทนของสถาบันในประเทศแคนาดา ซึ่งเราได้ค่าตอบแทนจากทางสถาบันอยู่แล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง นักเรียนจ่ายเงินจริงตามที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บ เรามุ่งเน้นการแนะแนวด้วยข้อมูลที่หลากหลายให้นักเรียนนำไปตัดสินใจ เพื่อให้นักเรียนได้ที่เรียนตรงตามความต้องการที่สุด ลักษณะการแนะแนวของเราเป็นกันเอง แนะแนวอย่างจริงใจเหมือนแนะแนวให้น้องตัวเอง เพราะเรารู้ว่านักเรียนหลายคนมีความกังวลและไม่มั่นใจในการเรียนในต่างประเทศ เราจึงแนะนำการใช้ชีวิตที่แคนาดาจากประสบการณ์จริงที่เคยอยู่แคนาดามาก่อน

 

ไปเรียนแคนาดา ทำไมต้องไปกับ Goal Inter

Let Goal Inter assist you to reach your educational goals in Canada.

Goal Inter Education

Our services

Goal Inter Education ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศแคนาดาแบบครบวงจร

ทุกขั้นตอนเราไม่เก็บค่าดำเนินการ นักเรียนจ่ายเงินจริงตามที่ถูกเรียกเก็บ และหากผู้ปกครองท่านใดต้องการไปส่งบุตรหลานไปเรียนต่อที่แคนาดา เราบริการดำเนินการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้ฟรี ไม่มีค่าดำเนินการเพิ่มเติม

Top